Privacybeleid

 

Privacyverklaring

 

Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Character-Concern: https://www.annitarogier.com/

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Waarom een privacyverklaring?

Character-Concern vindt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens heel belangrijk.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften.

 

Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Met deze Privacyverklaring wil Character- Concern u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen van deze gegevens en op uw rechten.

Door gebruik te maken van onze diensten, website en onze applicaties verleent u expliciet uw toestemming voor eventuele verwerkingshandelingen door Character-Concern.

Vanaf 25 mei 2028 ondertekenen coachees bovendien het privacy formulier voor in het papieren dossier.

 

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit on-line document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van Character- Concern.

 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website: annita@annitarogier.com is van:

Character – Concern, van Annita Rogier

Gomarus van geelstraat 4

2920 Kalmthout

België

Btw-nummer: BE 0631668651

E-mail: annita@annitarogier.com

Telefoon: +32 (0)3 666 00 24

 

De webmaster is:

DigiFist

Telefoon: +32(0)3 303 72 26

BTW: BE0661.627.991

www.digifist.be

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Character- Concern verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. De Website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, uw vraag, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer.

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Character – Concern:

  • Identificatiegegevens – Persoonlijke identificatiegegevens
  • Identificatiegegevens – Elektronische identificatiegegevens
  • Identificatiegegevens – Elektronische lokalisatiegegevens
  • Beroep en betrekking – Huidige betrekking
  • Identificatiegegevens – Elektronische identificatiegegevens
  • Persoonlijke kenmerken – Persoonlijke bijzonderheden

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

 

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Character – Concern verzamelt persoonsgegevens om een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Het kan zijn dat u persoonsgegevens via onze Website verstrekt, bijv. om een vraag aan Character-Concern te stellen, toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement via deze Website bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van informatie. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om onze Website en aanverwante aan u geleverde diensten aan uw wensen aan te passen en te verbeteren.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website/de applicaties en de daarbij horende

diensten.

 

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende doelen:

l U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.

l Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden,  aanbod van informatie en nieuwsbrieven die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

l Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

l De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

l Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de website/de applicaties worden er enkele gegevens ingezameld voor

statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website/onze

applicaties te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht.

 

Wanneer u de website/de applicaties van Character – Concern bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

De Gebruiker geeft steeds zelf de persoonsgegevens aan Character- Concern en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Character- Concern zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Character-Concern.

 

Persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden.

 

Character – Concern heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 

U mag ons te allen tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via onze Website, door u verstrekte, persoonsgegevens worden aangemaakt.

 

Bescherming van privacy van kinderen

Wij vinden het belangrijk om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Deze Website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 16 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 16 of jonger te verzamelen of te bewaren.

 

Het gebruik van cookies

Om te zorgen voor een goed beheer van deze Website en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of Webbakens (elektronische afbeeldingen waardoor deze Website kan tellen hoeveel bezoekers een specifieke pagina hebben bezocht en toegang tot bepaalde cookies kan krijgen) voor het verzamelen van totaalgegevens.

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen deze  ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om

de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen

om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te

verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van Character-Concern wilt bekijken, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe

u cookies kunt uitschakelen, staat te lezen in onze Cookieverklaring

Uitgebreide informatie over cookies en hoe ze werken, kunt u vinden op http://www.aboutcookies.org/.

 

Wat zijn uw rechten?

 

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Character – Concern verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

l Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven doeleinden van deze Privacyverklaring

verwerkt.

l Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

l Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven doelen in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal  Character-Concern onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Character-Concern uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.

Wanneer Character-Concern uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te krijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u inzage wenst , zal Character – Concern u inzage geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar annita@annitarogier.com

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te geven aan Character – Concern. Character-Concern zal de gevraagde wijziging doorvoeren binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

l Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;

l Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

l Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

l Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

l Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Character-Concern beoordeelt de aanwezigheid van een van de genoemde gevallen.

 

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

l Gedurende de periode die Character-Concern nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

l Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

l Wanneer Character-Concern de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

l Gedurende de periode die Character-Concern nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Character-Concern stopt hierna met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Character-Concern dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Character- Concern hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar Annita@annitarogier.com

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Character-Concern verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Papieren dossiers vormen hierop een uitzondering. Die worden in papieren vorm aangeleverd.

Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Character-Concern hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar annita@annitarogier.com

 

Recht op het intrekken van uw toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Character-Concern bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal  Character-Concern hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar annita@annitarogier.com

 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met Annita Rogier via: annita@annitarogier.com